REGULAMIN CATERINGU FIT MASZKETY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT MASZKETY

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Marcin Lachowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ML-TRANS Marcin Lachowski  przy ulicy Wyzwolenia 10 we Gogolinie 47-320, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7551696515 REGON: 532316560, zwanym dalej “Fit Maszkety”.
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego

§2
DEFINICJE

 1. Usługi – przygotowywanie i dostarczanie przez Fit Maszkety posiłków w zestawach całodziennych w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług.

§3
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia ( “Zamówienie”) jest usługa lub usługi w wybranym przez Klienta wariancie, aktualnie dostępne warianty diet widoczne są na stronie www.fitmaszkety.pl.
 2. Zestawy posiłków dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, opatrzonych etykietą zawierającą informacje o: zawartości, kaloryczności w przybliżeniu oraz zalecanymi warunkami przechowywania.
 3. Ceny poszczególnych zestawów obowiązujące w dniu zamówienia określone są w sklepie Fit Maszkety ( zamów) znajdującego się na stronie internetowej www.fitmaszkety.pl
 4. Zestaw testowy to jednodniowy zestaw próbny, jego cena znajduje się na stronie internetowej www.fitmaszkety.pl.
 5. Prawo do zamówienia zestawu testowego przysługuje Klientowi jednokrotnie, zamówienia wielokrotne są weryfikowane przez pracowników i zostają anulowane.

§4
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Dokonanie zamówienia następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z usług (“Zamawiający”) w następującej formie:
 2. Zamówienie uważane jest za ważne z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany wariant diety, datę rozpoczęcia dostaw, adres na który zostanie dostarczony zestaw oraz inne uwagi odnośnie zamówienia.
 3. Zamówienia złożone oraz potwierdzone w dniu roboczym do godziny 15.00 będą realizowane w przeciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 15.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane według kolejności wpłynięcia zamówienia do 2 dni roboczych.
 4. W przypadku dłuższej przerwy ze względu na święta i dni ustawowo wolne od pracy zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane według kolejności systemowej
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za zamówienie na rachunku bankowym Fit Maszkety.
 6. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu oraz numeru telefonu.
 7. Klient ma możliwość wskazania alternatywnego miejsca, w którym kierowca może zostawić zamówienie w przypadku nieobecności Klienta. Fit Maszkety nie ponoszą odpowiedzialności za zamówienie po pozostawieniu we wskazanym przez Klienta miejscu.
 8. Poza informacjami, wymaganymi standardowo Zamawiający zobowiązany jest poinformować Fit Maszkety o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów
 9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Fit Maszkety za ewentualnie niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach przyjmowanych przez Klienta.
  •  

§5
PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 15:00 na 2 dni robocze przed jego realizacją w jeden z następujących sposobów:
  • Za pośrednictwem systemu płatności online, realizowanych poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie fitmaszkety.pl
  • Przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia numer rachunku bankowego
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za Zamówienie lub w przypadku płatności za pośrednictwem systemu online, potwierdzenie otrzymane przez Fit Maszkety od operatora systemu.

§6
DOSTAWA

 1. Dostawy odbywają się w godzinach wieczornych między godziną 20:00 a 04:00 na terenie Bytomia i miastach sąsiadujących w promieniu 40 km , dnia poprzedzającego dzień diety, od poniedziałku do piątku. W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni.
 2. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz “długich weekendów” a także podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego, catering dietetyczny Fit Maszkety może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 3. Dostawy nie odbywają się w święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz “długich weekendów” catering Fit Maszkety planuje dostawy w innym systemie niż standardowo informując Klienta odpowiednio wcześniej.
 4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością niezgłoszoną do godziny 12:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony. Klient nie jest w takim przypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Fit Maszkety powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy (w szczególności stan zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny na obszarze działania firmy), firma nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczania cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji ani odszkodowanie.

§7
REKLAMACJE

 1. Reklamacja musi zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fit.maszkety@gmail.com.
 2. Reklamacje uważa się za złożoną w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania reklamacji.
 4. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposoby jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji (“Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszona po tym terminie Reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Fit Maszkety poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 6. W razie stwierdzenia przez Fit Maszkety niezasadności Reklamacji, Fit Maszkety poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie do 14 dni roboczych przedstawiając uzasadnienie odmowy rozpatrzenia Reklamacji.

§8
ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient jest uprawniony do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw oraz adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Fit Maszkety potwierdzenia w formie elektronicznej wiadomości email.
 2.  Klient upoważniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 12:00 trzy (3) dni roboczych przed planowaną datą anulowania Zamówienia. O chęci anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Fit Maszkety za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fit.maszkety@gmail.com.
 3. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówień złożonych na okres do 7 dni, bez podania przyczyny. W przypadku zamówień na dłuższy okres czasu klient ma prawo do zawieszenia dostaw na czas do 12 miesięcy lub przeniesienia wybranego pakietu na inną, wskazaną przez klienta osobę.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zmiany pakietu na tańszy.
 5. Klient ma prawo dokonać zmiany pakietu na droższy, dopłacając różnicę do godziny 12:00 trzy (3) dni roboczych przed planowaną zmianą pakietu.
 6. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, w szczególności wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii czy też stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego. Sprzedawca w wypadku zgłoszenia takich sytuacji (drogą pisemną lub e-mailową) uprawniony jest do zaproponowania realizacji dostaw w innym terminie.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest: (1) realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu; (2) brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia; albo (3) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.
 8. Fit Maszkety zastrzega sobie prawo do odstąpienie od umowy w przypadku nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych siłą wyższą (w szczególności wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego, a także stanu zagrożenia epidemicznego, czy też stanu epidemii na terenie objętym produkcją oraz dostawami).
 9. Firma Fit Maszkety ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie rezygnacji. Zwrot środków wykonywany jest w ciągu 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§9
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Marcin Lachowski , prowadzący jednoosobową  działalność gospodarczą pod nazwą ML-TRANS Marcin Lachowski . Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt z konsultantem Fit Maszkety. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2021r